1. Definities

a. SOCIALMEDIAVOOR99EURO.NL: opdrachtnemer, handelend onder de naam The New Media Factory, gevestigd te Rotterdam, KvK-nummer 27256525;
b. Opdrachtgever: de ondernemer of onderneming die een opdracht verstrekt aan SOCIALMEDIAVOOR99EURO.NL;

c. Schriftelijk(e): per brief, e-mail, sms, whatsapp-bericht of een social medium;
d. Overmacht: een niet aan SOCIALMEDIAVOOR99EURO.NL toerekenbare oorzaak (zoals arbeidsongeschiktheid, stroom- of
internet storing, terrorisme, wateroverlast), waardoor nakoming redelijkerwijs niet meer van

SOCIALMEDIAVOOR99EURO.NL kan worden gevergd;

2. Geheel van afspraken

a. SOCIALMEDIAVOOR99EURO.NL verricht voor opdrachtgever naar eigen inzicht adviserende, coördinerende en uitvoerende

diensten op het gebied van communicatie en reclame via digitale en overige media.
b. SOCIALMEDIAVOOR99EURO.NL kan niet worden gehouden aan kennelijke verschrijvingen uit offertes en/of te laat

geaccepteerde offertes.
c. Afspraken over de duur, de prijs, de verwachte einddatum en oplevercriteria komen

opdrachtgever en SOCIALMEDIAVOOR99EURO.NL apart schriftelijk overeen.
d. Als een overeenkomst langer dan een jaar doorloopt, is SOCIALMEDIAVOOR99EURO.NL gerechtigd de afgesproken tarieven

en honoraria in redelijkheid te verhogen, voor zover deze aantoonbaar zijn gebaseerd op gestegen

kosten of indexatie.
e. De offerte en overeenkomst tussen opdrachtgever en SOCIALMEDIAVOOR99EURO.NL, deze algemene voorwaarden en

overige schriftelijke afspraken vormen één geheel. Bij strijdigheid of wijziging van een

oorspronkelijke afspraak, geldt de laatst gemaakte schriftelijke afspraak.
f. SOCIALMEDIAVOOR99EURO.NL zal zich inspannen de opdracht zorgvuldig uit te voeren en te streven naar een voor de

opdrachtgever goed en bruikbaar resultaat. SOCIALMEDIAVOOR99EURO.NL kan en mag daarbij derden inschakelen.

3. Vertrouwelijkheidengeheimhouding

a. Opdrachtgever en SOCIALMEDIAVOOR99EURO.NL houden wederzijds informatie geheim over elkaars bedrijf, personeel,

processen en klanten, tenzij deze informatie al openbaar is of openbaar moet worden gemaakt. b. SOCIALMEDIAVOOR99EURO.NL mag voor reclamedoeleinden refereren aan opdrachtgever, onder de voorwaarde

dat SOCIALMEDIAVOOR99EURO.NL geen vertrouwelijke informatie openbaart.

4. Beperkingaansprakelijkheid,overmacht,vrijwaring

a. SOCIALMEDIAVOOR99EURO.NL is alleen aansprakelijk voor directe schade voor opdrachtgever als er sprake is van grove

nalatigheid, roekeloosheid of opzet aan de zijde van SOCIALMEDIAVOOR99EURO.NL.
b. SOCIALMEDIAVOOR99EURO.NL is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van handelen of nalaten van

opdrachtgever of door opdrachtgever ingeschakelde derden, zoals het niet tijdig, onjuist of

onvolledig verstrekken van informatie.
c. In geval van tijdelijke overmacht komt SOCIALMEDIAVOOR99EURO.NL de overeengekomen verplichtingen alsnog zo goed

mogelijk na en wordt conform de overeenkomst gefactureerd.

WWW.SOCIALMEDIAVOOR99EURO.NL.NL

ALGEMENE VOORWAARDEN 2017

d. Opdrachtgever en SOCIALMEDIAVOOR99EURO.NL kunnen na overmacht de overeenkomst herzien of ontbinden.
e. SOCIALMEDIAVOOR99EURO.NL is niet aansprakelijk voor de gevolgen van overmacht.

f. De totale aansprakelijkheid van SOCIALMEDIAVOOR99EURO.NL omvat in geen geval meer dan het laagste van de volgende

twee bedragen:

(1) het bedrag dat SOCIALMEDIAVOOR99EURO.NL en opdrachtgever voor de lopende opdracht zijn overeengekomen, of,

(2) het bedrag dat de aansprakelijkheidsverzekeraar van SOCIALMEDIAVOOR99EURO.NL uitkeert, vermeerderd met het

eigen risico van SOCIALMEDIAVOOR99EURO.NL (EUR 250,00), dat SOCIALMEDIAVOOR99EURO.NL zelf aan de opdrachtgever uitkeert.

5. Intellectueleeigendom

a. SOCIALMEDIAVOOR99EURO.NL heeft en behoudt de intellectuele eigendomsrechten, waaronder het auteursrecht, van werken die door SOCIALMEDIAVOOR99EURO.NL ontstaan bij het uitvoeren van de opdracht.

b. Opdrachtgever krijgt na algehele betaling het exclusieve gebruiksrecht van opgeleverde werken.

6. Betaling

a. SOCIALMEDIAVOOR99EURO.NL mag betaling van een voorschot door opdrachtgever verlangen ter grootte van maximaal 50%

van het offertebedrag.
b. De betaaltermijn bedraagt 30 dagen na factuurdatum. Als een opdrachtgever niet binnen die

termijn betaalt, brengt SOCIALMEDIAVOOR99EURO.NL 15% van de openstaande factuur als incassokosten extra in rekening,

met een minimum van EUR 40,00.
c. Als opdrachtgever daarna in verzuim raakt, rekent SOCIALMEDIAVOOR99EURO.NL daarnaast juridische en proceskosten.

7. Klachten en toepasselijk recht

a. Klachten dienen uiterlijk twee weken na afronding van de opdracht schriftelijk aan SOCIALMEDIAVOOR99EURO.NL te

worden gemeld. Indien binnen deze termijn geen klachten worden gemeld, wordt opdrachtgever

geacht het resultaat volledig te hebben aanvaard.
b. Opdrachtgever dient SOCIALMEDIAVOOR99EURO.NL een redelijke termijn te geven om de oorzaak van een klacht weg te

nemen of te herstellen.
c. Het melden van klachten schort de betalingsverplichting van opdrachtgever niet op.
d. Het geheel van afspraken met SOCIALMEDIAVOOR99EURO.NL valt onder Nederlands recht, tenzij de wet anders bepaalt.

WWW.SOCIALMEDIAVOOR99EURO.NL.NL